سبقت

سایپا

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (سفید)

1398-12-28

قیمت 61,900,000 تومان

قیمت قبل 63,600,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-1,700,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)

1398-12-28

قیمت 60,300,000 تومان

قیمت قبل 66,300,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (سفید)

1398-12-28

قیمت 59,700,000 تومان

قیمت قبل 61,900,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,200,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)

1398-12-28

قیمت 59,000,000 تومان

قیمت قبل 61,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (سفید)

1398-12-28

قیمت 60,000,000 تومان

قیمت قبل 62,500,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,500,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)

1398-12-28

قیمت 59,500,000 تومان

قیمت قبل 62,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,500,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۵۱

1398-12-28

قیمت 64,000,000 تومان

قیمت قبل 68,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا (رینگ آلومینیومی)

1398-12-28

قیمت 75,300,000 تومان

قیمت قبل 77,300,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا (رینگ فولادی)

1398-12-28

قیمت 72,500,000 تومان

قیمت قبل 74,500,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

1398-04-15

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 59,000,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

1398-04-12

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 59,300,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

-1,300,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ (سفید)

1398-12-28

قیمت 76,200,000 تومان

قیمت قبل 77,200,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ (تنوع رنگ)

1398-12-28

قیمت 75,600,000 تومان

قیمت قبل 78,600,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید)

1398-02-24

قیمت 57,000,000 تومان

قیمت قبل 55,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

1398-02-24

قیمت 57,000,000 تومان

قیمت قبل 55,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا (ساده)

1398-12-28

قیمت 77,600,000 تومان

قیمت قبل 79,600,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا (فول)

1398-12-28

قیمت 82,000,000 تومان

قیمت قبل 84,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا اتوماتیک

1398-10-08

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-09-19

اختلاف

0 تومان

Paris

سایپا

کوییک اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 125,000,000 تومان

قیمت قبل 130,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد

1398-12-28

قیمت 94,000,000 تومان

قیمت قبل 96,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

1398-12-28

قیمت 105,000,000 تومان

قیمت قبل 108,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

1398-08-06

قیمت 86,600,000 تومان

قیمت قبل 85,400,000 تومان

1398-07-28

اختلاف

1,200,000 تومان

Paris

سایپا

آریو (اتوماتیک)

1398-12-28

قیمت 168,000,000 تومان

قیمت قبل 170,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

چانگان CS35

1398-12-28

قیمت 257,000,000 تومان

قیمت قبل 260,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای

1398-01-06

قیمت 204,630,000 تومان

قیمت قبل 167,490,000 تومان

1397-10-27

اختلاف

37,140,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال)

1398-02-29

قیمت 280,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1398-02-24

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک)

1398-12-28

قیمت 435,000,000 تومان

قیمت قبل 442,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک

1398-07-06

قیمت 287,000,000 تومان

قیمت قبل 293,000,000 تومان

1398-06-24

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک دنده‌ای

1398-12-28

قیمت 83,000,000 تومان

قیمت قبل 85,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

آریو (دنده ای)

1398-12-28

قیمت 133,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 (تیپ ۱)

1398-12-28

قیمت 502,000,000 تومان

قیمت قبل 509,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 (تیپ ۲)

1398-11-08

قیمت 432,000,000 تومان

قیمت قبل 420,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

12,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت پادرا

1398-10-11

قیمت 130,000,000 تومان

قیمت قبل 128,000,000 تومان

1398-10-09

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک دنده‌ای R

1398-12-28

قیمت 89,000,000 تومان

قیمت قبل 91,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد دیزل . یورو ۵

1398-12-28

قیمت 139,000,000 تومان

قیمت قبل 142,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

ایران خودرو

Paris

ایران خودرو

وانت آریسان

1398-12-28

قیمت 70,000,000 تومان

قیمت قبل 72,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند LX

1398-12-28

قیمت 99,500,000 تومان

قیمت قبل 103,500,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7

1398-12-28

قیمت 118,500,000 تومان

قیمت قبل 120,500,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰

1398-08-04

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 82,000,000 تومان

1398-07-06

اختلاف

-82,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 دوگانه سوز

1398-12-28

قیمت 130,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن

1398-12-28

قیمت 125,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-12-19

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن توربو

1398-04-19

قیمت 122,000,000 تومان

قیمت قبل 121,000,000 تومان

1398-04-19

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۲)

1398-12-28

قیمت 153,000,000 تومان

قیمت قبل 158,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ ۱)

1398-12-28

قیمت 170,000,000 تومان

قیمت قبل 176,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو (تیپ ۱)

1398-12-28

قیمت 195,000,000 تومان

قیمت قبل 200,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405

1398-12-28

قیمت 940,000,000 تومان

قیمت قبل 960,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405 دوگانه سوز

1398-12-28

قیمت 110,000,000 تومان

قیمت قبل 115,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو SLX 405

1398-12-28

قیمت 108,000,000 تومان

قیمت قبل 112,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۲۹

1398-03-26

قیمت 102,000,000 تومان

قیمت قبل 98,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۳۲

1398-03-26

قیمت 101,000,000 تومان

قیمت قبل 97,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس

1398-12-28

قیمت 119,000,000 تومان

قیمت قبل 125,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۳

1398-04-19

قیمت 121,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-04-15

اختلاف

121,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۵

1398-04-19

قیمت 124,000,000 تومان

قیمت قبل 125,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 170,000,000 تومان

قیمت قبل 174,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . دنده‌ای

1398-12-28

قیمت 151,000,000 تومان

قیمت قبل 157,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 204,000,000 تومان

قیمت قبل 206,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ)

1398-11-15

قیمت 193,000,000 تومان

قیمت قبل 190,000,000 تومان

1398-11-12

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)

1398-12-28

قیمت 980,000,000 تومان

قیمت قبل 100,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

880,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)

1398-12-28

قیمت 127,000,000 تومان

قیمت قبل 130,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . صندوقدار

1398-07-24

قیمت 92,800,000 تومان

قیمت قبل 100,000,000 تومان

1398-04-16

اختلاف

-7,200,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۰۸

1398-12-28

قیمت 452,000,000 تومان

قیمت قبل 460,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۵۰۸

1398-09-06

قیمت 511,000,000 تومان

قیمت قبل 501,000,000 تومان

1398-08-29

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رانا LX

1398-12-28

قیمت 101,000,000 تومان

قیمت قبل 106,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 (با رینگ)

1398-11-08

قیمت 172,000,000 تومان

قیمت قبل 170,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پیکاپ

1398-04-19

قیمت 107,000,000 تومان

قیمت قبل 105,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2

1398-12-28

قیمت 168,000,000 تومان

قیمت قبل 172,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس دنده‌ای

1398-12-28

قیمت 185,000,000 تومان

قیمت قبل 189,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

1398-12-28

قیمت 225,000,000 تومان

قیمت قبل 230,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس ۵ توربو ( S5 )

1398-12-28

قیمت 330,000,000 تومان

قیمت قبل 350,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس ۷ توربو ( S7 )

1398-12-28

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 406,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

1398-11-23

قیمت 345,000,000 تومان

قیمت قبل 360,000,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-15,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو کپچر

1398-03-05

قیمت 420,000,000 تومان

قیمت قبل 430,000,000 تومان

1398-02-31

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سوزوکی ویتارا

1398-12-03

قیمت 640,000,000 تومان

قیمت قبل 620,000,000 تومان

1398-11-30

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۱)

1398-12-28

قیمت 147,000,000 تومان

قیمت قبل 150,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (۴ ایربگ)

1398-01-22

قیمت 127,610,000 تومان

قیمت قبل 127,760,000 تومان

1398-01-20

اختلاف

-,150,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ ۲)

1398-11-23

قیمت 180,000,000 تومان

قیمت قبل 184,000,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۶

1398-04-19

قیمت 112,000,000 تومان

قیمت قبل 116,000,000 تومان

1398-04-09

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۷

1398-04-15

قیمت 113,000,000 تومان

قیمت قبل 116,000,000 تومان

1398-04-11

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۹

1398-11-23

قیمت 137,500,000 تومان

قیمت قبل 138,200,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-,700,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۳۰۱

1398-04-16

قیمت 220,000,000 تومان

قیمت قبل 210,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

1398-12-28

قیمت 180,000,000 تومان

قیمت قبل 184,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ S30

1398-04-16

قیمت 149,000,000 تومان

قیمت قبل 150,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۸

1398-11-23

قیمت 135,600,000 تومان

قیمت قبل 136,500,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-,900,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس دوگانه سوز

1398-12-28

قیمت 135,000,000 تومان

قیمت قبل 140,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)

1398-12-28

قیمت 119,000,000 تومان

قیمت قبل 122,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)

1398-12-28

قیمت 100,000,000 تومان

قیمت قبل 102,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)

1398-12-28

قیمت 122,000,000 تومان

قیمت قبل 125,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)

1398-12-28

قیمت 131,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2 (بدون رینگ)

1398-09-19

قیمت 149,000,000 تومان

قیمت قبل 145,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲)

1398-06-17

قیمت 160,000,000 تومان

قیمت قبل 163,000,000 تومان

1398-06-09

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

1398-12-28

قیمت 490,000,000 تومان

قیمت قبل 500,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ صندوقدار

1398-12-28

قیمت 202,000,000 تومان

قیمت قبل 209,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

1398-12-28

قیمت 234,000,000 تومان

قیمت قبل 238,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)

1398-11-08

قیمت 158,000,000 تومان

قیمت قبل 155,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ)

1398-11-08

قیمت 182,000,000 تومان

قیمت قبل 181,500,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

500,000 تومان

Paris

ایران خودرو

وانت زامیاد (رادیال)

1398-12-28

قیمت 95,000,000 تومان

قیمت قبل 97,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۱

1398-12-28

قیمت 138,800,000 تومان

قیمت قبل 140,800,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۳

1398-12-28

قیمت 135,900,000 تومان

قیمت قبل 138,900,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو (تیپ ۲)

1398-12-28

قیمت 208,000,000 تومان

قیمت قبل 212,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۴

1398-12-28

قیمت 138,000,000 تومان

قیمت قبل 141,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو 508

1398-12-06

قیمت 775,000,000 تومان

قیمت قبل 765,000,000 تومان

1398-11-28

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۲۵

1398-12-28

قیمت 139,000,000 تومان

قیمت قبل 142,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

پارس خودرو

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای

1398-11-15

قیمت 117,000,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1398-10-25

اختلاف

7,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-25

قیمت 67,790,000 تومان

قیمت قبل 84,790,000 تومان

1397-10-23

اختلاف

-17,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 اتوماتیک

1397-10-22

قیمت 84,790,000 تومان

قیمت قبل 84,870,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای

1398-11-15

قیمت 118,000,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1398-10-25

اختلاف

8,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-22

قیمت 68,790,000 تومان

قیمت قبل 68,950,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,160,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 اتوماتیک

1397-10-23

قیمت 84,840,000 تومان

قیمت قبل 84,940,000 تومان

1397-10-22

اختلاف

-,100,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 86,920,000 تومان

قیمت قبل 86,860,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

60,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320

1398-11-12

قیمت 147,000,000 تومان

قیمت قبل 143,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 . اتوماتیک

1398-11-12

قیمت 175,000,000 تومان

قیمت قبل 173,000,000 تومان

1398-11-05

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶

1398-04-01

قیمت 169,000,000 تومان

قیمت قبل 163,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

6,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 89,970,000 تومان

قیمت قبل 89,890,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330

1398-11-12

قیمت 146,000,000 تومان

قیمت قبل 147,000,000 تومان

1398-10-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

1397-10-22

قیمت 105,870,000 تومان

قیمت قبل 105,800,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

70,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 . اتوماتیک

1398-11-12

قیمت 178,000,000 تومان

قیمت قبل 180,000,000 تومان

1398-10-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵

1397-10-22

قیمت 109,960,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس

1398-12-28

قیمت 225,000,000 تومان

قیمت قبل 232,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو تندر ۹۰

1398-11-20

قیمت 175,000,000 تومان

قیمت قبل 172,000,000 تومان

1398-11-15

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو پارس تندر

1398-12-28

قیمت 183,000,000 تومان

قیمت قبل 191,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو – دنده‌ای

1398-07-02

قیمت 132,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو – اتوماتیک

1398-11-15

قیمت 235,000,000 تومان

قیمت قبل 232,000,000 تومان

1398-11-12

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای

1398-07-02

قیمت 151,000,000 تومان

قیمت قبل 153,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 274,000,000 تومان

قیمت قبل 280,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

پیکاپ دوکابین ریچ

1398-12-28

قیمت 216,000,000 تومان

قیمت قبل 223,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X50 (اتوماتیک)

1398-05-13

قیمت 135,000,000 تومان

قیمت قبل 145,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X60 (اتوماتیک)

1398-05-13

قیمت 185,000,000 تومان

قیمت قبل 170,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان ۸۲۰

1398-05-14

قیمت 270,000,000 تومان

قیمت قبل 275,000,000 تومان

1398-05-07

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک J4 اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 180,000,000 تومان

قیمت قبل 187,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک S3 اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 258,000,000 تومان

قیمت قبل 276,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-18,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک S5 اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 382,000,000 تومان

قیمت قبل 390,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای I20

1398-12-03

قیمت 390,000,000 تومان

قیمت قبل 381,000,000 تومان

1398-11-30

اختلاف

9,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای اکسنت

1398-12-28

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 380,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای النترا

1398-12-28

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 655,000,000 تومان

1398-11-30

اختلاف

25,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای سوناتا

1398-11-23

قیمت 810,000,000 تومان

قیمت قبل 835,000,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

-25,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای توسان

1398-12-28

قیمت 930,000,000 تومان

قیمت قبل 910,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای سانتافه

1398-12-28

قیمت 1,050,000,000 تومان

قیمت قبل 1,030,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای آزرا ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 1,130,000,000 تومان

قیمت قبل 1,110,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای آزرا ۲۰۱۹

1398-12-28

قیمت 1,200,000,000 تومان

قیمت قبل 1,170,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

30,000,000 تومان

کارمانیا

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای

1398-07-21

قیمت 145,000,000 تومان

قیمت قبل 135,000,000 تومان

1398-04-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی S6

1398-07-21

قیمت 265,000,000 تومان

قیمت قبل 270,000,000 تومان

1398-07-13

اختلاف

-5,000,000 تومان

گروه بهمن

Paris

گروه بهمن

مزدا۳

1398-12-28

قیمت 540,000,000 تومان

قیمت قبل 528,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

12,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

بسترن B30

1398-12-28

قیمت 257,000,000 تومان

قیمت قبل 253,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا – تک کابین

1398-12-28

قیمت 113,000,000 تومان

قیمت قبل 112,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا – دو کابین

1398-12-28

قیمت 126,000,000 تومان

قیمت قبل 124,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کاپرا

1398-11-05

قیمت 283,000,000 تومان

قیمت قبل 282,000,000 تومان

1398-10-25

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

هاوال H2

1398-12-28

قیمت 402,000,000 تومان

قیمت قبل 396,000,000 تومان

1398-12-03

اختلاف

6,000,000 تومان

مدیران خودرو

Paris

مدیران خودرو

MVM 110 S

1397-12-15

قیمت 100,810,000 تومان

قیمت قبل 52,960,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

47,850,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)

1398-12-28

قیمت 156,000,000 تومان

قیمت قبل 158,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

1398-12-28

قیمت 200,000,000 تومان

قیمت قبل 202,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

1398-12-28

قیمت 215,000,000 تومان

قیمت قبل 218,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

1398-12-28

قیمت 240,000,000 تومان

قیمت قبل 246,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

1398-12-28

قیمت 245,000,000 تومان

قیمت قبل 255,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X33

1398-12-28

قیمت 285,000,000 تومان

قیمت قبل 293,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۵ (دنده‌ای)

1398-12-28

قیمت 220,000,000 تومان

قیمت قبل 228,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۵ (Turbo)

1398-12-28

قیمت 289,000,000 تومان

قیمت قبل 299,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IL)

1398-11-26

قیمت 345,000,000 تومان

قیمت قبل 342,000,000 تومان

1398-11-20

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IE)

1398-12-28

قیمت 365,000,000 تومان

قیمت قبل 375,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (Excellent)

1398-12-28

قیمت 435,000,000 تومان

قیمت قبل 443,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای

1398-04-13

قیمت 165,000,000 تومان

قیمت قبل 160,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو

1398-09-10

قیمت 197,000,000 تومان

قیمت قبل 200,000,000 تومان

1398-07-06

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

1398-09-10

قیمت 140,000,000 تومان

قیمت قبل 132,000,000 تومان

1398-08-22

اختلاف

8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف

1398-07-02

قیمت 164,000,000 تومان

قیمت قبل 200,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

-36,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل

1398-06-31

قیمت 189,000,000 تومان

قیمت قبل 220,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

-31,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل

1398-06-10

قیمت 230,000,000 تومان

قیمت قبل 260,000,000 تومان

1398-04-09

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت دو کابین آسنا

1398-09-10

قیمت 375,000,000 تومان

قیمت قبل 360,000,000 تومان

1398-09-06

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۶ (Turbo)

1398-12-28

قیمت 415,000,000 تومان

قیمت قبل 423,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-8,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (IE)

1398-12-28

قیمت 478,000,000 تومان

قیمت قبل 487,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-9,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

فوتون ساوانا

1398-09-10

قیمت 420,000,000 تومان

قیمت قبل 390,000,000 تومان

1398-09-06

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X5

1398-07-02

قیمت 239,000,000 تومان

قیمت قبل 280,000,000 تومان

1398-05-06

اختلاف

-41,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X7

1398-09-10

قیمت 480,000,000 تومان

قیمت قبل 465,000,000 تومان

1398-08-18

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Exclusive)

1398-04-17

قیمت 310,000,000 تومان

قیمت قبل 350,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Royal)

1398-09-10

قیمت 342,000,000 تومان

قیمت قبل 340,000,000 تومان

1398-09-06

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Flagship)

1398-09-10

قیمت 383,000,000 تومان

قیمت قبل 385,000,000 تومان

1398-09-06

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (IE)xxx

1398-08-04

قیمت 385,000,000 تومان

قیمت قبل 388,000,000 تومان

1398-07-24

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T3 تیپ LU

1398-09-10

قیمت 242,000,000 تومان

قیمت قبل 225,000,000 تومان

1398-08-22

اختلاف

17,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T3 تیپ EX

1398-09-10

قیمت 255,000,000 تومان

قیمت قبل 242,000,000 تومان

1398-08-22

اختلاف

13,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T5

1398-08-11

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-04-11

اختلاف

0 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی RX5

1398-08-22

قیمت 530,000,000 تومان

قیمت قبل 550,000,000 تومان

1398-07-13

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۸

1398-10-14

قیمت 319,000,000 تومان

قیمت قبل 326,000,000 تومان

1398-09-30

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۸

1398-10-14

قیمت 330,000,000 تومان

قیمت قبل 336,000,000 تومان

1398-09-30

اختلاف

-6,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام جی RX5 (فول)

1398-09-10

قیمت 500,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

500,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X55 (اکسلنت)

1398-12-28

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 414,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-14,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

1398-12-28

قیمت 415,000,000 تومان

قیمت قبل 420,000,000 تومان

1398-12-21

اختلاف

-5,000,000 تومان

هیوندای

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 470,000,000 تومان

قیمت قبل 440,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 645,000,000 تومان

قیمت قبل 605,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا . فول ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 885,000,000 تومان

قیمت قبل 830,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

55,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS

1398-12-28

قیمت 870,000,000 تومان

قیمت قبل 840,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL

1398-12-28

قیمت 756,000,000 تومان

قیمت قبل 750,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

6,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS

1398-12-28

قیمت 970,000,000 تومان

قیمت قبل 940,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS

1398-12-28

قیمت 990,000,000 تومان

قیمت قبل 960,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 865,000,000 تومان

قیمت قبل 840,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

25,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷ + اتوپارک

1398-07-06

قیمت 640,000,000 تومان

قیمت قبل 665,000,000 تومان

1398-06-27

اختلاف

-25,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار

1398-12-28

قیمت 1,100,000,000 تومان

قیمت قبل 1,050,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

50,000,000 تومان

کیا موتورز

Paris

کیا موتورز

کیا پیکانتو

1397-12-15

قیمت 413,750,000 تومان

قیمت قبل 229,370,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

184,380,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 470,000,000 تومان

قیمت قبل 440,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 630,000,000 تومان

قیمت قبل 600,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 900,000,000 تومان

قیمت قبل 880,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 825,000,000 تومان

قیمت قبل 800,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

25,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸

1397-09-03

قیمت 266,583,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

266,583,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 1,300,000,000 تومان

قیمت قبل 1,370,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-70,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸

1398-02-29

قیمت 1,120,000,000 تومان

قیمت قبل 1,116,640,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,360,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 990,000,000 تومان

قیمت قبل 980,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 1,470,000,000 تومان

قیمت قبل 1,500,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما هیبرید ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 885,000,000 تومان

قیمت قبل 890,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-5,000,000 تومان

رنو

Paris

رنو

رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷

1398-09-09

قیمت 320,000,000 تومان

قیمت قبل 280,000,000 تومان

1398-08-26

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 670,000,000 تومان

قیمت قبل 660,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 830,000,000 تومان

قیمت قبل 835,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 840,000,000 تومان

قیمت قبل 830,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 1,000,000,000 تومان

قیمت قبل 900,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷

1398-09-09

قیمت 339,000,000 تومان

قیمت قبل 310,000,000 تومان

1398-08-26

اختلاف

29,000,000 تومان

تویوتا

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 750,000,000 تومان

قیمت قبل 650,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 915,000,000 تومان

قیمت قبل 920,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ ادونس

1398-04-12

قیمت 710,000,000 تومان

قیمت قبل 711,000,000 تومان

1398-03-30

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ آیکون

1398-04-12

قیمت 740,000,000 تومان

قیمت قبل 741,000,000 تومان

1398-03-30

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C

1398-12-28

قیمت 600,000,000 تومان

قیمت قبل 570,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳

1398-09-18

قیمت 950,000,000 تومان

قیمت قبل 885,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

65,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)

1398-09-27

قیمت 1,040,000,000 تومان

قیمت قبل 990,000,000 تومان

1398-09-18

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 1,275,000,000 تومان

قیمت قبل 1,300,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-25,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای

1398-07-13

قیمت 900,000,000 تومان

قیمت قبل 870,000,000 تومان

1398-05-17

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک

1398-12-28

قیمت 1,280,000,000 تومان

قیمت قبل 1,300,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ استایل ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 950,000,000 تومان

قیمت قبل 960,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-10,000,000 تومان

لکسوس

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 1,820,000,000 تومان

قیمت قبل 1,980,000,000 تومان

1398-11-28

اختلاف

-,160,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت

1398-09-18

قیمت 1,580,000,000 تومان

قیمت قبل 1,280,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

300,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 1,470,000,000 تومان

قیمت قبل 1,170,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

300,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 1,735,000,000 تومان

قیمت قبل 1,920,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-,185,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 3,150,000,000 تومان

قیمت قبل 3,050,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

100,000,000 تومان

نیسان

Paris

نیسان

نیسان جوک (اسکای پک)

1398-12-28

قیمت 455,000,000 تومان

قیمت قبل 460,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک (پلاتینیوم)

1398-12-28

قیمت 535,000,000 تومان

قیمت قبل 530,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک (اسپورت)

1398-12-28

قیمت 675,000,000 تومان

قیمت قبل 660,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

15,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 880,000,000 تومان

قیمت قبل 890,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 1,100,000,000 تومان

قیمت قبل 1,060,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

40,000,000 تومان

میتسوبیشی

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 275,000,000 تومان

قیمت قبل 270,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 350,000,000 تومان

قیمت قبل 340,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 455,000,000 تومان

قیمت قبل 445,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اکلیپس کراس

1397-09-03

قیمت 264,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

264,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷

1398-09-09

قیمت 510,000,000 تومان

قیمت قبل 520,000,000 تومان

1398-07-06

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 690,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷

1398-01-26

قیمت 679,790,000 تومان

قیمت قبل 679,380,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

410,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 865,000,000 تومان

قیمت قبل 845,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 990,000,000 تومان

قیمت قبل 1,050,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-60,000,000 تومان

DS

Paris

DS

دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸

1398-09-18

قیمت 440,000,000 تومان

قیمت قبل 420,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸

1398-09-18

قیمت 620,000,000 تومان

قیمت قبل 600,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 855,000,000 تومان

قیمت قبل 850,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ (اپرا)

1398-12-28

قیمت 1,440,000,000 تومان

قیمت قبل 1,550,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-,110,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳

1398-06-11

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,500,000,000 تومان

1398-06-02

اختلاف

50,000,000 تومان

مرسدس بنز

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA200 فول ۲۰۱۶

1398-04-22

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,798,380,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,620,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۶

1398-06-02

قیمت 1,340,000,000 تومان

قیمت قبل 1,300,000,000 تومان

1398-05-31

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۷

1398-06-02

قیمت 1,600,000,000 تومان

قیمت قبل 2,150,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-,550,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۶

1398-05-14

قیمت 1,300,000,000 تومان

قیمت قبل 2,200,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-,900,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۷

1398-06-02

قیمت 1,150,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-1,150,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 مدل ۲۰۱۶

1398-07-13

قیمت 1,450,000,000 تومان

قیمت قبل 1,400,000,000 تومان

1398-07-11

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-07-13

قیمت 2,450,000,000 تومان

قیمت قبل 2,500,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-50,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶

1398-07-13

قیمت 1,840,000,000 تومان

قیمت قبل 1,850,000,000 تومان

1398-06-31

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-05-27

قیمت 1,700,000,000 تومان

قیمت قبل 2,500,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-,800,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۸

1398-02-29

قیمت 2,600,000,000 تومان

قیمت قبل 2,596,100,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,900,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۸

1398-09-18

قیمت 3,200,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

3,200,000,000 تومان

سانگ یانگ

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷

1398-09-18

قیمت 370,000,000 تومان

قیمت قبل 352,000,000 تومان

1398-09-16

اختلاف

18,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 480,000,000 تومان

قیمت قبل 470,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸

1398-12-28

قیمت 595,000,000 تومان

قیمت قبل 600,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

رکستون G4 مدل ۲۰۱۸

1398-02-22

قیمت 348,800,000 تومان

قیمت قبل 348,800,000 تومان

1398-01-27

اختلاف

0 تومان

پورشه

Paris

پورشه

پورشه باکستر ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 3,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,850,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

350,000,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه باکستر S

1398-06-13

قیمت 2,100,000,000 تومان

قیمت قبل 2,200,000,000 تومان

1398-06-02

اختلاف

-,100,000,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲۰۱۷

1398-12-28

قیمت 3,500,000,000 تومان

قیمت قبل 3,200,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

300,000,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲٫۰ توربو

1398-02-29

قیمت 2,800,000,000 تومان

قیمت قبل 2,793,280,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

6,720,000 تومان

بی ام و

Paris

بی ام و

بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶

1398-02-29

قیمت 3,500,000,000 تومان

قیمت قبل 3,492,650,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

7,350,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018

1398-04-12

قیمت 800,000,000 تومان

قیمت قبل 839,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

-39,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018

1398-07-29

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 880,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

1,120,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و سری ۲ – Active Tourer 2018

1398-05-14

قیمت 900,000,000 تومان

قیمت قبل 920,000,000 تومان

1398-04-06

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۲۰I

1398-05-19

قیمت 1,240,000,000 تومان

قیمت قبل 1,250,000,000 تومان

1398-05-14

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۳۰I

1398-12-28

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,450,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus

1398-02-18

قیمت 2,080,000,000 تومان

قیمت قبل 1,648,510,000 تومان

1398-01-26

اختلاف

431,490,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive

1398-01-26

قیمت 1,749,470,000 تومان

قیمت قبل 1,750,000,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

-,530,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus

1398-02-29

قیمت 2,080,000,000 تومان

قیمت قبل 2,075,630,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,370,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection

1398-12-28

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY

1398-02-29

قیمت 2,750,000,000 تومان

قیمت قبل 2,746,700,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,300,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT

1398-12-28

قیمت 2,950,000,000 تومان

قیمت قبل 2,850,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE

1398-12-28

قیمت 3,100,000,000 تومان

قیمت قبل 3,000,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique

1398-02-18

قیمت 3,000,000,000 تومان

قیمت قبل 2,400,000,000 تومان

1398-01-29

اختلاف

600,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport

1398-12-28

قیمت 1,650,000,000 تومان

قیمت قبل 1,550,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic

1398-12-28

قیمت 2,250,000,000 تومان

قیمت قبل 2,150,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive

1398-12-28

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,300,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و ۲۳۰ کروکی

1398-04-12

قیمت 1,519,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,519,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL

1398-12-28

قیمت 3,260,000,000 تومان

قیمت قبل 3,160,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۲۱۸

1398-12-28

قیمت 920,000,000 تومان

قیمت قبل 881,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

39,000,000 تومان

Volkswagen

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن گلف GTI

1398-11-16

قیمت 1,000,000,000 تومان

قیمت قبل 920,000,000 تومان

1398-11-08

اختلاف

80,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن پاسات

1398-12-28

قیمت 1,120,000,000 تومان

قیمت قبل 1,100,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن تیگوان

1398-12-28

قیمت 1,290,000,000 تومان

قیمت قبل 1,310,000,000 تومان

1398-11-29

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کلابمن S

1398-12-28

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,400,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

150,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کانتریمن S

1398-12-28

قیمت 1,750,000,000 تومان

قیمت قبل 1,560,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

190,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر

1398-12-28

قیمت 1,050,000,000 تومان

قیمت قبل 990,000,000 تومان

1398-11-16

اختلاف

60,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر S

1398-05-02

قیمت 1,250,000,000 تومان

قیمت قبل 1,200,000,000 تومان

1398-05-01

اختلاف

50,000,000 تومان

ولوو

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Momentum

1398-05-01

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,300,000,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ R-Design

1398-09-18

قیمت 2,900,000,000 تومان

قیمت قبل 3,000,000,000 تومان

1398-09-09

اختلاف

-,100,000,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Inscription

1398-06-17

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 2,100,000,000 تومان

1398-06-13

اختلاف

-,100,000,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX5

1398-12-28

قیمت 670,000,000 تومان

قیمت قبل 630,000,000 تومان

1398-11-08

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX7

1398-12-28

قیمت 900,000,000 تومان

قیمت قبل 870,000,000 تومان

1398-11-08

اختلاف

30,000,000 تومان