سبقت

سایپا

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (سفید)

1398-02-03

قیمت 50,690,000 تومان

قیمت قبل 50,640,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 51,280,000 تومان

قیمت قبل 51,170,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

110,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (سفید)

1398-02-03

قیمت 46,240,000 تومان

قیمت قبل 46,280,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 46,580,000 تومان

قیمت قبل 46,670,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-90,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (سفید)

1398-02-03

قیمت 48,880,000 تومان

قیمت قبل 48,970,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-90,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 49,120,000 تومان

قیمت قبل 49,060,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

60,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۵۱

1398-02-03

قیمت 44,910,000 تومان

قیمت قبل 44,940,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-30,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا (رنگ سفید)

1398-02-03

قیمت 52,350,000 تومان

قیمت قبل 52,400,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 52,980,000 تومان

قیمت قبل 52,840,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

140,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

1398-02-03

قیمت 56,960,000 تومان

قیمت قبل 57,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 56,960,000 تومان

قیمت قبل 57,100,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,140,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)

1398-02-03

قیمت 58,640,000 تومان

قیمت قبل 58,690,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 58,940,000 تومان

قیمت قبل 58,820,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

120,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)

1398-02-03

قیمت 59,610,000 تومان

قیمت قبل 59,590,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

20,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

1398-02-03

قیمت 59,850,000 تومان

قیمت قبل 59,830,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

20,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا (رینگ فولادی)

1398-02-03

قیمت 59,460,000 تومان

قیمت قبل 59,500,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا (رینگ آلومینومی)

1398-02-03

قیمت 60,590,000 تومان

قیمت قبل 60,620,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-30,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 81,750,000 تومان

قیمت قبل 81,870,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,120,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 92,800,000 تومان

قیمت قبل 92,830,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-30,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد

1398-02-03

قیمت 78,900,000 تومان

قیمت قبل 78,760,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

140,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

1398-02-03

قیمت 81,800,000 تومان

قیمت قبل 81,850,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

1398-02-03

قیمت 85,890,000 تومان

قیمت قبل 85,920,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-30,000 تومان

Paris

سایپا

آریو (اتوماتیک)

1398-02-03

قیمت 131,800,000 تومان

قیمت قبل 132,960,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,160,000 تومان

Paris

سایپا

چانگان CS35

1398-02-03

قیمت 178,940,000 تومان

قیمت قبل 179,890,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,950,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای

1398-01-06

قیمت 204,630,000 تومان

قیمت قبل 167,490,000 تومان

1397-10-27

اختلاف

37,140,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)

1398-02-03

قیمت 235,000,000 تومان

قیمت قبل 234,920,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

80,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک

1397-10-22

قیمت 183,440,000 تومان

قیمت قبل 183,610,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,170,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)

1398-02-03

قیمت 281,660,000 تومان

قیمت قبل 281,230,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

430,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 66,970,000 تومان

قیمت قبل 66,890,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

80,000 تومان

Paris

سایپا

آریو (دنده ای)

1398-02-03

قیمت 111,930,000 تومان

قیمت قبل 111,790,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

140,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3

1398-02-03

قیمت 344,270,000 تومان

قیمت قبل 345,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,730,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

1398-02-03

قیمت 354,140,000 تومان

قیمت قبل 353,930,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

210,000 تومان

ایران خودرو

Paris

ایران خودرو

وانت آریسان

1398-02-03

قیمت 51,840,000 تومان

قیمت قبل 51,930,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-90,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند LX

1398-02-03

قیمت 82,000,000 تومان

قیمت قبل 83,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7

1398-02-03

قیمت 85,790,000 تومان

قیمت قبل 84,970,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

820,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰

1398-02-03

قیمت 87,760,000 تومان

قیمت قبل 87,810,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶

1398-02-03

قیمت 89,730,000 تومان

قیمت قبل 89,910,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,180,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن

1398-02-03

قیمت 101,900,000 تومان

قیمت قبل 102,900,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن توربو

1398-02-03

قیمت 115,960,000 تومان

قیمت قبل 115,720,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

240,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۲)

1398-02-03

قیمت 113,720,000 تومان

قیمت قبل 113,930,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,210,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (۲ ایربگ)

1398-02-03

قیمت 142,910,000 تومان

قیمت قبل 141,570,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,340,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو (۲ ایربگ)

1398-02-03

قیمت 157,570,000 تومان

قیمت قبل 157,520,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405

1398-02-03

قیمت 76,900,000 تومان

قیمت قبل 75,450,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,450,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405 دوگانه سوز

1398-02-03

قیمت 78,500,000 تومان

قیمت قبل 78,350,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

150,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو SLX 405

1398-02-03

قیمت 84,940,000 تومان

قیمت قبل 83,940,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۲۹

1398-02-03

قیمت 94,910,000 تومان

قیمت قبل 94,770,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

140,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۳۲

1398-02-03

قیمت 93,830,000 تومان

قیمت قبل 93,740,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

90,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . دوگانه سوز

1398-02-03

قیمت 97,500,000 تومان

قیمت قبل 96,730,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

770,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۳

1398-02-03

قیمت 115,680,000 تومان

قیمت قبل 113,930,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

1,750,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۵

1398-02-03

قیمت 119,850,000 تومان

قیمت قبل 119,640,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

210,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 135,670,000 تومان

قیمت قبل 134,710,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

960,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)

1398-02-03

قیمت 118,640,000 تومان

قیمت قبل 117,920,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

720,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 146,600,000 تومان

قیمت قبل 146,550,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ صندوقدار

1398-02-03

قیمت 151,720,000 تومان

قیمت قبل 151,810,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-90,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

1398-02-03

قیمت 85,440,000 تومان

قیمت قبل 83,770,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,670,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

1398-02-03

قیمت 101,870,000 تومان

قیمت قبل 96,760,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

5,110,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . صندوقدار

1398-02-03

قیمت 102,750,000 تومان

قیمت قبل 98,760,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

3,990,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۰۸

1398-02-03

قیمت 314,520,000 تومان

قیمت قبل 315,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,480,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۵۰۸

1398-02-03

قیمت 538,380,000 تومان

قیمت قبل 539,020,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,640,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رانا LX

1398-02-03

قیمت 84,790,000 تومان

قیمت قبل 82,900,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

1,890,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲)

1398-02-03

قیمت 128,960,000 تومان

قیمت قبل 127,960,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پیکاپ

1398-02-03

قیمت 105,930,000 تومان

قیمت قبل 105,680,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

250,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2

1398-02-03

قیمت 118,920,000 تومان

قیمت قبل 118,960,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 127,650,000 تومان

قیمت قبل 124,850,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

2,800,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 151,900,000 تومان

قیمت قبل 151,770,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

130,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس ۵ توربو ( S5 )

1398-02-03

قیمت 259,610,000 تومان

قیمت قبل 259,840,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,230,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس ۷ توربو ( S7 )

1398-02-03

قیمت 279,740,000 تومان

قیمت قبل 279,830,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-90,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پیکاپ دوکابین فوتون

1398-02-03

قیمت 300,000,000 تومان

قیمت قبل 299,370,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

630,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو کپچر

1398-02-03

قیمت 329,200,000 تومان

قیمت قبل 330,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,800,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سوزوکی ویتارا

1398-02-03

قیمت 440,000,000 تومان

قیمت قبل 439,730,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

270,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۱)

1398-02-03

قیمت 110,760,000 تومان

قیمت قبل 110,700,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

60,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (۴ ایربگ)

1398-01-22

قیمت 127,610,000 تومان

قیمت قبل 127,760,000 تومان

1398-01-20

اختلاف

-,150,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو (۴ ایربگ)

1398-01-22

قیمت 146,690,000 تومان

قیمت قبل 146,730,000 تومان

1398-01-21

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۶

1398-02-03

قیمت 107,800,000 تومان

قیمت قبل 109,960,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,160,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۷

1398-02-03

قیمت 110,660,000 تومان

قیمت قبل 111,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,340,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۹

1398-02-03

قیمت 108,730,000 تومان

قیمت قبل 108,900,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,170,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۳۰۱

1398-02-03

قیمت 209,870,000 تومان

قیمت قبل 209,490,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

380,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱)

1398-02-03

قیمت 124,730,000 تومان

قیمت قبل 123,920,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

810,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ S30

1398-02-03

قیمت 149,000,000 تومان

قیمت قبل 148,730,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

270,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۸

1398-02-03

قیمت 106,740,000 تومان

قیمت قبل 106,800,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-60,000 تومان

پارس خودرو

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 88,910,000 تومان

قیمت قبل 88,890,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

20,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-25

قیمت 67,790,000 تومان

قیمت قبل 84,790,000 تومان

1397-10-23

اختلاف

-17,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 اتوماتیک

1397-10-22

قیمت 84,790,000 تومان

قیمت قبل 84,870,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 89,780,000 تومان

قیمت قبل 89,830,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-22

قیمت 68,790,000 تومان

قیمت قبل 68,950,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,160,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 اتوماتیک

1397-10-23

قیمت 84,840,000 تومان

قیمت قبل 84,940,000 تومان

1397-10-22

اختلاف

-,100,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 86,920,000 تومان

قیمت قبل 86,860,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

60,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶

1398-02-03

قیمت 122,700,000 تومان

قیمت قبل 122,740,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

1397-10-22

قیمت 99,880,000 تومان

قیمت قبل 100,000,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,120,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶

1398-02-03

قیمت 144,560,000 تومان

قیمت قبل 147,680,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

-3,120,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 89,970,000 تومان

قیمت قبل 89,890,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶

1398-02-03

قیمت 124,920,000 تومان

قیمت قبل 124,810,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

110,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

1397-10-22

قیمت 105,870,000 تومان

قیمت قبل 105,800,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

70,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶

1398-02-03

قیمت 151,860,000 تومان

قیمت قبل 152,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,140,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵

1397-10-22

قیمت 109,960,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶

1398-02-03

قیمت 165,650,000 تومان

قیمت قبل 165,600,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو تندر ۹۰

1398-02-03

قیمت 119,960,000 تومان

قیمت قبل 119,820,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

140,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو پارس تندر

1398-02-03

قیمت 121,850,000 تومان

قیمت قبل 121,960,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,110,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو - دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 133,630,000 تومان

قیمت قبل 133,950,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,320,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو - اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 155,000,000 تومان

قیمت قبل 154,720,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

280,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 142,690,000 تومان

قیمت قبل 142,570,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

120,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 177,570,000 تومان

قیمت قبل 177,780,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,210,000 تومان

Paris

پارس خودرو

پیکاپ دوکابین ریچ

1398-02-03

قیمت 165,850,000 تومان

قیمت قبل 165,550,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

300,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X50 - اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 126,730,000 تومان

قیمت قبل 124,770,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

1,960,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X60 - اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 168,540,000 تومان

قیمت قبل 168,640,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,100,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان ۸۲۰

1398-02-03

قیمت 234,360,000 تومان

قیمت قبل 234,290,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

70,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک J4 اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 127,800,000 تومان

قیمت قبل 127,730,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

70,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک S3 اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 189,540,000 تومان

قیمت قبل 189,600,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-60,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک S5 اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 276,660,000 تومان

قیمت قبل 276,500,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

160,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای I20

1398-02-03

قیمت 289,820,000 تومان

قیمت قبل 289,130,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

690,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای اکسنت

1398-02-03

قیمت 269,750,000 تومان

قیمت قبل 270,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,250,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای النترا ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 469,290,000 تومان

قیمت قبل 468,730,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

560,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای سوناتا

1398-02-03

قیمت 588,760,000 تومان

قیمت قبل 590,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,240,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای توسان

1398-02-03

قیمت 630,000,000 تومان

قیمت قبل 629,810,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

190,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای سانتافه

1398-02-03

قیمت 729,560,000 تومان

قیمت قبل 728,020,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,540,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای آزرا ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 897,570,000 تومان

قیمت قبل 900,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,430,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای آزرا ۲۰۱۹

1398-02-03

قیمت 848,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

848,000,000 تومان

کارمانیا

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی F3 - دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 130,000,000 تومان

قیمت قبل 129,760,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

240,000 تومان

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی S6

1398-02-03

قیمت 269,910,000 تومان

قیمت قبل 269,190,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

720,000 تومان

گروه بهمن

Paris

گروه بهمن

مزدا۳ تیپ ۴

1398-02-03

قیمت 389,410,000 تومان

قیمت قبل 389,530,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,120,000 تومان

Paris

گروه بهمن

بسترن B30

1398-02-03

قیمت 169,740,000 تومان

قیمت قبل 169,890,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,150,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا - تک کابین

1398-02-03

قیمت 79,880,000 تومان

قیمت قبل 79,830,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا - دو کابین

1398-02-03

قیمت 85,840,000 تومان

قیمت قبل 85,890,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کاپرا

1398-02-03

قیمت 244,630,000 تومان

قیمت قبل 244,480,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

150,000 تومان

Paris

گروه بهمن

هاوال H2

1398-02-03

قیمت 272,830,000 تومان

قیمت قبل 272,420,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

410,000 تومان

مدیران خودرو

Paris

مدیران خودرو

MVM 110 S

1397-12-15

قیمت 100,810,000 تومان

قیمت قبل 52,960,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

47,850,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸

1398-02-03

قیمت 115,720,000 تومان

قیمت قبل 115,860,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,140,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 - دنده ای

1398-02-03

قیمت 141,570,000 تومان

قیمت قبل 141,780,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,210,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

1398-02-03

قیمت 145,950,000 تومان

قیمت قبل 145,780,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

170,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 - اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 164,550,000 تومان

قیمت قبل 164,700,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

-,150,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX

1398-02-03

قیمت 169,690,000 تومان

قیمت قبل 169,590,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

100,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X33

1398-02-03

قیمت 189,600,000 تومان

قیمت قبل 189,880,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,280,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۵ (دنده‌ای)

1398-02-03

قیمت 167,740,000 تومان

قیمت قبل 167,690,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۵ (Turbo)

1398-02-03

قیمت 205,870,000 تومان

قیمت قبل 205,560,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

310,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ آپشنال (IL)

1398-02-03

قیمت 239,710,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,290,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ آپشنال (IE)

1398-02-03

قیمت 249,620,000 تومان

قیمت قبل 249,850,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,230,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (Excellent)

1398-02-03

قیمت 334,490,000 تومان

قیمت قبل 334,090,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

400,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 149,860,000 تومان

قیمت قبل 149,640,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

220,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو

1398-02-03

قیمت 184,500,000 تومان

قیمت قبل 184,940,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,440,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

1398-02-03

قیمت 127,650,000 تومان

قیمت قبل 127,840,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,190,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف

1398-02-03

قیمت 164,550,000 تومان

قیمت قبل 164,600,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-50,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل

1398-02-03

قیمت 189,820,000 تومان

قیمت قبل 189,770,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

50,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل

1398-02-03

قیمت 239,280,000 تومان

قیمت قبل 239,780,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,500,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت دو کابین آسنا

1398-02-03

قیمت 319,230,000 تومان

قیمت قبل 319,130,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

100,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۶ (Turbo)

1398-02-03

قیمت 313,000,000 تومان

قیمت قبل 312,810,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

190,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (New)

1398-01-24

قیمت 339,890,000 تومان

قیمت قبل 339,790,000 تومان

1398-01-22

اختلاف

100,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

فوتون ساوانا

1398-02-03

قیمت 499,550,000 تومان

قیمت قبل 499,700,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,150,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X5

1398-02-03

قیمت 449,320,000 تومان

قیمت قبل 450,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,680,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X7

1398-02-03

قیمت 540,000,000 تومان

قیمت قبل 538,700,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,300,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Exclusive)

1398-02-03

قیمت 319,420,000 تومان

قیمت قبل 319,610,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,190,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Royal)

1398-02-03

قیمت 354,780,000 تومان

قیمت قبل 354,140,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

640,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Flagship)

1398-02-03

قیمت 419,240,000 تومان

قیمت قبل 410,000,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

9,240,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (IE)

1398-02-03

قیمت 364,340,000 تومان

قیمت قبل 364,230,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

110,000 تومان

هیوندای

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 438,680,000 تومان

قیمت قبل 440,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,320,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 463,880,000 تومان

قیمت قبل 464,860,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,980,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 590,000,000 تومان

قیمت قبل 589,820,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

180,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS

1398-02-03

قیمت 589,290,000 تومان

قیمت قبل 590,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,710,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL

1398-02-03

قیمت 550,000,000 تومان

قیمت قبل 549,010,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

990,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS

1398-02-03

قیمت 658,410,000 تومان

قیمت قبل 658,210,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

200,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS

1398-02-03

قیمت 689,580,000 تومان

قیمت قبل 688,750,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

830,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 629,430,000 تومان

قیمت قبل 628,110,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,320,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷ + اتوپارک

1398-02-03

قیمت 638,270,000 تومان

قیمت قبل 639,800,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,530,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار

1398-02-03

قیمت 819,260,000 تومان

قیمت قبل 817,540,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,720,000 تومان

کیا موتورز

Paris

کیا موتورز

کیا پیکانتو

1397-12-15

قیمت 413,750,000 تومان

قیمت قبل 229,370,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

184,380,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 459,440,000 تومان

قیمت قبل 459,720,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,280,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو فول ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 508,620,000 تومان

قیمت قبل 508,920,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,300,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج فول QL

1398-02-03

قیمت 689,170,000 تومان

قیمت قبل 688,960,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

210,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما فول GT

1398-02-03

قیمت 689,370,000 تومان

قیمت قبل 687,930,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,440,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸

1397-09-03

قیمت 266,583,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

266,583,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 839,740,000 تومان

قیمت قبل 838,990,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

750,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 939,150,000 تومان

قیمت قبل 937,180,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,970,000 تومان

رنو

Paris

رنو

رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 329,900,000 تومان

قیمت قبل 309,530,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

20,370,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 648,050,000 تومان

قیمت قبل 649,410,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,360,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 693,330,000 تومان

قیمت قبل 692,910,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

420,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 767,920,000 تومان

قیمت قبل 768,150,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,230,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 819,500,000 تومان

قیمت قبل 818,520,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

980,000 تومان

Paris

رنو

رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 349,680,000 تومان

قیمت قبل 349,260,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

420,000 تومان

تویوتا

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 669,590,000 تومان

قیمت قبل 668,190,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,400,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 698,320,000 تومان

قیمت قبل 699,370,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,050,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ ادونس

1398-02-03

قیمت 658,410,000 تومان

قیمت قبل 658,210,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

200,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ آیکون

1398-02-03

قیمت 678,980,000 تومان

قیمت قبل 679,790,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,810,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C

1398-02-03

قیمت 450,000,000 تومان

قیمت قبل 448,780,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,220,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳

1398-02-03

قیمت 828,500,000 تومان

قیمت قبل 829,750,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,250,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)

1398-02-03

قیمت 877,620,000 تومان

قیمت قبل 878,680,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,060,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)

1398-02-03

قیمت 898,650,000 تومان

قیمت قبل 900,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,350,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای

1398-02-03

قیمت 748,420,000 تومان

قیمت قبل 748,870,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,450,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک

1398-02-03

قیمت 917,790,000 تومان

قیمت قبل 919,720,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,930,000 تومان

لکسوس

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید

1398-02-03

قیمت 1,279,610,000 تومان

قیمت قبل 1,278,840,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

770,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت

1398-02-03

قیمت 1,299,610,000 تومان

قیمت قبل 1,297,270,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

2,340,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 1,270,000,000 تومان

قیمت قبل 1,269,610,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

390,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 1,297,270,000 تومان

قیمت قبل 1,299,220,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,950,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 1,696,940,000 تومان

قیمت قبل 1,700,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-3,060,000 تومان

نیسان

Paris

نیسان

نیسان جوک (اسکای پک)

1398-02-03

قیمت 379,880,000 تومان

قیمت قبل 380,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,120,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک (پلاتینیوم)

1398-02-03

قیمت 459,580,000 تومان

قیمت قبل 458,620,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

960,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک (اسپورت)

1398-02-03

قیمت 549,010,000 تومان

قیمت قبل 549,830,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,820,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 749,100,000 تومان

قیمت قبل 749,770,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,670,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 838,480,000 تومان

قیمت قبل 838,230,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

250,000 تومان

میتسوبیشی

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 230,000,000 تومان

قیمت قبل 229,860,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

140,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 359,670,000 تومان

قیمت قبل 360,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,330,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 379,770,000 تومان

قیمت قبل 379,540,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

230,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اکلیپس کراس

1397-09-03

قیمت 264,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

264,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 518,590,000 تومان

قیمت قبل 519,530,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,940,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 559,490,000 تومان

قیمت قبل 559,660,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,170,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷

1398-01-26

قیمت 679,790,000 تومان

قیمت قبل 679,380,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

410,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 779,760,000 تومان

قیمت قبل 778,120,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,640,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 758,400,000 تومان

قیمت قبل 758,630,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,230,000 تومان

DS

Paris

DS

دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 378,970,000 تومان

قیمت قبل 379,310,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,340,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 599,460,000 تومان

قیمت قبل 598,740,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

720,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 649,020,000 تومان

قیمت قبل 649,800,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,780,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲

1398-02-03

قیمت 1,995,800,000 تومان

قیمت قبل 1,994,600,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,200,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳

1398-02-03

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,194,060,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

5,940,000 تومان

مرسدس بنز

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA200 فول ۲۰۱۶

1398-02-03

قیمت 1,697,960,000 تومان

قیمت قبل 1,698,470,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,510,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۶

1398-02-03

قیمت 1,844,450,000 تومان

قیمت قبل 1,846,670,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,220,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 2,049,380,000 تومان

قیمت قبل 2,048,150,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,230,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۶

1398-02-03

قیمت 2,099,370,000 تومان

قیمت قبل 2,096,850,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

2,520,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 2,193,400,000 تومان

قیمت قبل 2,198,680,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-5,280,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 مدل ۲۰۱۶

1398-02-03

قیمت 1,894,870,000 تومان

قیمت قبل 1,596,640,000 تومان

1398-01-29

اختلاف

298,230,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 2,300,000,000 تومان

قیمت قبل 2,299,310,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

690,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶

1398-02-03

قیمت 1,696,940,000 تومان

قیمت قبل 1,694,900,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

2,040,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 2,398,560,000 تومان

قیمت قبل 2,394,240,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

4,320,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 2,499,250,000 تومان

قیمت قبل 2,492,500,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

6,750,000 تومان

سانگ یانگ

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷

1398-02-03

قیمت 339,080,000 تومان

قیمت قبل 339,280,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,200,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 359,130,000 تومان

قیمت قبل 359,350,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,220,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸

1398-02-03

قیمت 449,590,000 تومان

قیمت قبل 449,320,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

270,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

رکستون G4 مدل ۲۰۱۸

1398-01-27

قیمت 348,800,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

348,800,000 تومان

پورشه

Paris

پورشه

پورشه باکستر ۲.۰

1398-02-03

قیمت 2,198,020,000 تومان

قیمت قبل 2,194,720,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

3,300,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه باکستر S

1398-02-03

قیمت 2,597,660,000 تومان

قیمت قبل 2,600,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,340,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲.۰

1398-02-03

قیمت 2,295,170,000 تومان

قیمت قبل 2,297,930,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,760,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲.۰ توربو

1398-02-03

قیمت 2,697,570,000 تومان

قیمت قبل 2,700,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,430,000 تومان

بی ام و

Paris

بی ام و

بی‌ام و I8 فول - ۲۰۱۶

1398-02-03

قیمت 3,295,050,000 تومان

قیمت قبل 3,300,000,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

-4,950,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018

1398-02-03

قیمت 748,870,000 تومان

قیمت قبل 748,420,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

450,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018

1398-02-03

قیمت 819,750,000 تومان

قیمت قبل 820,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,250,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و سری ۲ - Active Tourer 2018

1398-02-03

قیمت 838,480,000 تومان

قیمت قبل 837,480,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۲۰I

1398-02-03

قیمت 1,297,270,000 تومان

قیمت قبل 1,298,050,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,780,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۳۰I

1398-02-03

قیمت 1,448,690,000 تومان

قیمت قبل 1,448,260,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

430,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus

1398-01-26

قیمت 1,648,510,000 تومان

قیمت قبل 1,646,530,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

1,980,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive

1398-01-26

قیمت 1,749,470,000 تومان

قیمت قبل 1,750,000,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

-,530,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus

1398-02-03

قیمت 1,975,240,000 تومان

قیمت قبل 1,978,210,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-2,970,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection

1398-02-03

قیمت 2,047,540,000 تومان

قیمت قبل 2,049,380,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,840,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY

1398-02-03

قیمت 2,649,200,000 تومان

قیمت قبل 2,650,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,800,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT

1398-02-03

قیمت 2,789,160,000 تومان

قیمت قبل 2,784,140,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

5,020,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE

1398-02-03

قیمت 2,821,510,000 تومان

قیمت قبل 2,828,300,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-6,790,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique

1398-01-29

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,299,310,000 تومان

1398-01-26

اختلاف

100,690,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport

1398-02-03

قیمت 1,397,060,000 تومان

قیمت قبل 1,398,740,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-1,680,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic

1398-02-03

قیمت 1,648,020,000 تومان

قیمت قبل 1,647,520,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

500,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive

1398-02-03

قیمت 1,748,950,000 تومان

قیمت قبل 1,747,370,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,580,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و ۲۳۰ کروکی

1398-02-03

قیمت 1,519,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,519,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL

1398-02-03

قیمت 2,899,130,000 تومان

قیمت قبل 2,893,910,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

5,220,000 تومان

Volkswagen

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن گلف GTI

1398-02-03

قیمت 837,730,000 تومان

قیمت قبل 817,780,000 تومان

1398-01-31

اختلاف

19,950,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن پاسات

1398-02-03

قیمت 837,980,000 تومان

قیمت قبل 838,740,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,760,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن تیگوان

1398-02-03

قیمت 937,180,000 تومان

قیمت قبل 937,740,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,560,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کلابمن S

1398-02-03

قیمت 909,180,000 تومان

قیمت قبل 908,900,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

280,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کانتریمن S

1398-02-03

قیمت 998,800,000 تومان

قیمت قبل 997,300,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

1,500,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر

1397-10-09

قیمت 558,650,000 تومان

قیمت قبل 559,160,000 تومان

1397-10-05

اختلاف

-,510,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر S

1398-02-03

قیمت 858,190,000 تومان

قیمت قبل 858,710,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,520,000 تومان

ولوو

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Momentum

1398-02-03

قیمت 1,894,300,000 تومان

قیمت قبل 1,900,000,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-5,700,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ R-Design

1398-02-03

قیمت 2,058,140,000 تومان

قیمت قبل 2,055,670,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

2,470,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Inscription

1398-02-03

قیمت 2,247,300,000 تومان

قیمت قبل 2,244,600,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

2,700,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX5

1398-01-27

قیمت 549,010,000 تومان

قیمت قبل 450,000,000 تومان

1398-01-22

اختلاف

99,010,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX7

1398-02-03

قیمت 669,190,000 تومان

قیمت قبل 669,790,000 تومان

1398-02-02

اختلاف

-,600,000 تومان