سبقت

سایپا

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (سفید)

1398-04-30

قیمت 49,000,000 تومان

قیمت قبل 49,700,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,700,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)

1398-04-30

قیمت 49,800,000 تومان

قیمت قبل 50,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,200,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (سفید)

1398-04-30

قیمت 44,200,000 تومان

قیمت قبل 44,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,300,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)

1398-04-30

قیمت 44,500,000 تومان

قیمت قبل 44,800,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,300,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (سفید)

1398-04-30

قیمت 45,900,000 تومان

قیمت قبل 46,300,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,400,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)

1398-04-30

قیمت 46,200,000 تومان

قیمت قبل 46,600,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,400,000 تومان

Paris

سایپا

سایپا ۱۵۱

1398-04-30

قیمت 43,500,000 تومان

قیمت قبل 44,200,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,700,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا (رنگ سفید)

1398-04-30

قیمت 52,500,000 تومان

قیمت قبل 52,900,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,400,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا (تنوع رنگ)

1398-04-30

قیمت 53,000,000 تومان

قیمت قبل 52,600,000 تومان

1398-04-22

اختلاف

400,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

1398-04-15

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 59,000,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

1398-04-12

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 59,300,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

-1,300,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ (سفید)

1398-04-30

قیمت 58,000,000 تومان

قیمت قبل 58,300,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-,300,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ (تنوع رنگ)

1398-04-30

قیمت 58,300,000 تومان

قیمت قبل 58,500,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-,200,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید)

1398-02-24

قیمت 57,000,000 تومان

قیمت قبل 55,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

1398-02-24

قیمت 57,000,000 تومان

قیمت قبل 55,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا

1398-04-30

قیمت 58,500,000 تومان

قیمت قبل 58,800,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-,300,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا (رینگ آلومینیومی)

1398-04-30

قیمت 61,000,000 تومان

قیمت قبل 61,200,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-,200,000 تومان

Paris

سایپا

ساینا اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 78,000,000 تومان

قیمت قبل 80,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 95,000,000 تومان

قیمت قبل 98,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد

1398-04-30

قیمت 83,000,000 تومان

قیمت قبل 84,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

1398-04-30

قیمت 84,000,000 تومان

قیمت قبل 84,700,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-,700,000 تومان

Paris

سایپا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

1398-04-30

قیمت 89,000,000 تومان

قیمت قبل 91,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

آریو (اتوماتیک)

1398-04-30

قیمت 129,000,000 تومان

قیمت قبل 131,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

سایپا

چانگان CS35

1398-04-30

قیمت 172,000,000 تومان

قیمت قبل 173,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای

1398-01-06

قیمت 204,630,000 تومان

قیمت قبل 167,490,000 تومان

1397-10-27

اختلاف

37,140,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال)

1398-02-29

قیمت 280,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1398-02-24

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک

1397-10-22

قیمت 183,440,000 تومان

قیمت قبل 183,610,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,170,000 تومان

Paris

سایپا

کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 293,000,000 تومان

قیمت قبل 296,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

کوییک دنده‌ای

1398-04-30

قیمت 66,500,000 تومان

قیمت قبل 68,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,500,000 تومان

Paris

سایپا

آریو (دنده ای)

1398-04-30

قیمت 100,000,000 تومان

قیمت قبل 104,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3

1398-04-30

قیمت 362,000,000 تومان

قیمت قبل 365,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

سایپا

سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

1398-04-30

قیمت 367,000,000 تومان

قیمت قبل 370,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

ایران خودرو

Paris

ایران خودرو

وانت آریسان

1398-04-30

قیمت 51,000,000 تومان

قیمت قبل 52,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند LX

1398-04-30

قیمت 77,000,000 تومان

قیمت قبل 78,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7

1398-04-22

قیمت 85,000,000 تومان

قیمت قبل 85,500,000 تومان

1398-04-18

اختلاف

-,500,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰

1398-04-30

قیمت 86,000,000 تومان

قیمت قبل 87,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶

1398-04-30

قیمت 88,000,000 تومان

قیمت قبل 89,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن

1398-04-30

قیمت 90,000,000 تومان

قیمت قبل 93,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سمند سورن توربو

1398-04-19

قیمت 122,000,000 تومان

قیمت قبل 121,000,000 تومان

1398-04-19

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۲)

1398-04-30

قیمت 110,000,000 تومان

قیمت قبل 111,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ ۱)

1398-04-30

قیمت 128,000,000 تومان

قیمت قبل 130,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس توربو

1398-04-30

قیمت 170,000,000 تومان

قیمت قبل 173,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405

1398-04-30

قیمت 76,000,000 تومان

قیمت قبل 77,200,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,200,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو GLX 405 دوگانه سوز

1398-04-30

قیمت 77,000,000 تومان

قیمت قبل 78,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو SLX 405

1398-04-30

قیمت 80,700,000 تومان

قیمت قبل 81,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,800,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۲۹

1398-03-26

قیمت 102,000,000 تومان

قیمت قبل 98,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . کد ۳۲

1398-03-26

قیمت 101,000,000 تومان

قیمت قبل 97,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس

1398-04-30

قیمت 95,000,000 تومان

قیمت قبل 97,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,500,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۳

1398-04-19

قیمت 121,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-04-15

اختلاف

121,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۵

1398-04-19

قیمت 124,000,000 تومان

قیمت قبل 125,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 137,000,000 تومان

قیمت قبل 138,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)

1398-04-30

قیمت 121,000,000 تومان

قیمت قبل 122,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ . اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 160,000,000 تومان

قیمت قبل 162,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ صندوقدار

1398-04-30

قیمت 156,000,000 تومان

قیمت قبل 157,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)

1398-04-30

قیمت 78,700,000 تومان

قیمت قبل 79,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,800,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)

1398-04-30

قیمت 96,200,000 تومان

قیمت قبل 97,200,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . صندوقدار

1398-04-16

قیمت 100,000,000 تومان

قیمت قبل 101,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۰۸

1398-04-30

قیمت 306,000,000 تومان

قیمت قبل 308,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۵۰۸

1398-04-30

قیمت 520,000,000 تومان

قیمت قبل 540,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رانا LX

1398-04-30

قیمت 79,500,000 تومان

قیمت قبل 81,600,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,100,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 (تیپ ۲)

1398-04-30

قیمت 129,000,000 تومان

قیمت قبل 126,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پیکاپ

1398-04-19

قیمت 107,000,000 تومان

قیمت قبل 105,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2 (تیپ ۲)

1398-04-30

قیمت 120,000,000 تومان

قیمت قبل 122,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس دنده‌ای

1398-04-30

قیمت 139,000,000 تومان

قیمت قبل 139,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,500,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱)

1398-04-30

قیمت 162,000,000 تومان

قیمت قبل 164,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس ۵ توربو ( S5 )

1398-04-30

قیمت 246,000,000 تومان

قیمت قبل 248,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

هایما اس ۷ توربو ( S7 )

1398-04-30

قیمت 276,000,000 تومان

قیمت قبل 283,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-7,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پیکاپ دوکابین فوتون

1398-04-20

قیمت 350,000,000 تومان

قیمت قبل 292,000,000 تومان

1398-03-26

اختلاف

58,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو کپچر

1398-03-05

قیمت 420,000,000 تومان

قیمت قبل 430,000,000 تومان

1398-02-31

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

سوزوکی ویتارا

1398-04-30

قیمت 470,000,000 تومان

قیمت قبل 485,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-15,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا (تیپ ۱)

1398-04-30

قیمت 106,000,000 تومان

قیمت قبل 107,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (۴ ایربگ)

1398-01-22

قیمت 127,610,000 تومان

قیمت قبل 127,760,000 تومان

1398-01-20

اختلاف

-,150,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دنا پلاس (تیپ ۲)

1398-04-30

قیمت 150,000,000 تومان

قیمت قبل 152,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۶

1398-04-19

قیمت 112,000,000 تومان

قیمت قبل 116,000,000 تومان

1398-04-09

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۷

1398-04-15

قیمت 113,000,000 تومان

قیمت قبل 116,000,000 تومان

1398-04-11

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۹

1398-04-30

قیمت 108,000,000 تومان

قیمت قبل 109,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۳۰۱

1398-04-16

قیمت 220,000,000 تومان

قیمت قبل 210,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

10,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ H30 (تیپ ۱)

1398-04-30

قیمت 125,000,000 تومان

قیمت قبل 122,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

3,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

دانگ فنگ S30

1398-04-16

قیمت 149,000,000 تومان

قیمت قبل 150,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس LX . کد ۱۸

1398-04-30

قیمت 107,000,000 تومان

قیمت قبل 108,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,500,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو پارس . دوگانه سوز

1398-04-30

قیمت 98,000,000 تومان

قیمت قبل 100,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)

1398-04-30

قیمت 93,500,000 تومان

قیمت قبل 94,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)

1398-04-30

قیمت 80,000,000 تومان

قیمت قبل 81,500,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,500,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)

1398-04-30

قیمت 93,000,000 تومان

قیمت قبل 94,200,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,200,000 تومان

Paris

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)

1398-04-30

قیمت 95,400,000 تومان

قیمت قبل 96,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-,600,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر E2 (تیپ ۱)

1398-04-30

قیمت 117,000,000 تومان

قیمت قبل 118,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

ایران خودرو

رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲)

1398-04-30

قیمت 166,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

166,000,000 تومان

پارس خودرو

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای

1398-04-30

قیمت 92,000,000 تومان

قیمت قبل 93,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-25

قیمت 67,790,000 تومان

قیمت قبل 84,790,000 تومان

1397-10-23

اختلاف

-17,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H220 اتوماتیک

1397-10-22

قیمت 84,790,000 تومان

قیمت قبل 84,870,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای

1398-04-30

قیمت 92,500,000 تومان

قیمت قبل 94,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,500,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی

1397-10-22

قیمت 68,790,000 تومان

قیمت قبل 68,950,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-,160,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H230 اتوماتیک

1397-10-23

قیمت 84,840,000 تومان

قیمت قبل 84,940,000 تومان

1397-10-22

اختلاف

-,100,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 86,920,000 تومان

قیمت قبل 86,860,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

60,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320

1398-04-30

قیمت 120,000,000 تومان

قیمت قبل 122,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 . اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 161,000,000 تومان

قیمت قبل 163,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶

1398-04-01

قیمت 169,000,000 تومان

قیمت قبل 163,000,000 تومان

1398-03-23

اختلاف

6,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵

1397-10-22

قیمت 89,970,000 تومان

قیمت قبل 89,890,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

80,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330

1398-04-30

قیمت 123,000,000 تومان

قیمت قبل 124,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا

1397-10-22

قیمت 105,870,000 تومان

قیمت قبل 105,800,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

70,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس H330 . اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 167,000,000 تومان

قیمت قبل 168,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵

1397-10-22

قیمت 109,960,000 تومان

قیمت قبل 110,000,000 تومان

1397-10-20

اختلاف

-40,000 تومان

Paris

پارس خودرو

برلیانس کراس

1398-04-30

قیمت 175,000,000 تومان

قیمت قبل 176,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو تندر ۹۰

1398-04-30

قیمت 123,000,000 تومان

قیمت قبل 124,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو پارس تندر

1398-04-30

قیمت 127,000,000 تومان

قیمت قبل 129,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو – دنده‌ای

1398-04-30

قیمت 143,000,000 تومان

قیمت قبل 146,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو – اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 170,000,000 تومان

قیمت قبل 174,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای

1398-04-22

قیمت 157,000,000 تومان

قیمت قبل 160,000,000 تومان

1398-04-19

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 180,000,000 تومان

قیمت قبل 183,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

پیکاپ دوکابین ریچ

1398-04-30

قیمت 189,000,000 تومان

قیمت قبل 190,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X50 (اتوماتیک)

1398-04-17

قیمت 135,000,000 تومان

قیمت قبل 145,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان X60 (اتوماتیک)

1398-04-13

قیمت 170,000,000 تومان

قیمت قبل 180,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

لیفان ۸۲۰

1398-04-17

قیمت 240,000,000 تومان

قیمت قبل 312,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

-72,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک J4 اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 140,000,000 تومان

قیمت قبل 142,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک S3 اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 190,000,000 تومان

قیمت قبل 192,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

جک S5 اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 273,000,000 تومان

قیمت قبل 276,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای I20

1398-04-17

قیمت 312,000,000 تومان

قیمت قبل 311,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای اکسنت

1398-04-30

قیمت 277,000,000 تومان

قیمت قبل 280,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای النترا ۲۰۱۸

1398-02-30

قیمت 580,000,000 تومان

قیمت قبل 630,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-50,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای سوناتا

1398-04-19

قیمت 750,000,000 تومان

قیمت قبل 760,000,000 تومان

1398-04-17

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای توسان

1398-04-30

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 690,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای سانتافه

1398-04-30

قیمت 810,000,000 تومان

قیمت قبل 820,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای آزرا ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 880,000,000 تومان

قیمت قبل 890,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

پارس خودرو

هیوندای آزرا ۲۰۱۹

1398-04-30

قیمت 950,000,000 تومان

قیمت قبل 970,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-20,000,000 تومان

کارمانیا

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای

1398-04-16

قیمت 135,000,000 تومان

قیمت قبل 136,000,000 تومان

1398-04-03

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

کارمانیا

بی‌ وای دی S6

1398-04-17

قیمت 278,000,000 تومان

قیمت قبل 279,000,000 تومان

1398-04-03

اختلاف

-1,000,000 تومان

گروه بهمن

Paris

گروه بهمن

مزدا۳

1398-04-30

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 404,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

بسترن B30

1398-04-30

قیمت 179,000,000 تومان

قیمت قبل 180,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا – تک کابین

1398-04-30

قیمت 84,000,000 تومان

قیمت قبل 84,500,000 تومان

1398-04-19

اختلاف

-,500,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کارا – دو کابین

1398-04-30

قیمت 94,000,000 تومان

قیمت قبل 93,000,000 تومان

1398-04-16

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

وانت کاپرا

1398-04-30

قیمت 267,000,000 تومان

قیمت قبل 270,000,000 تومان

1398-04-22

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

گروه بهمن

هاوال H2

1398-04-30

قیمت 280,000,000 تومان

قیمت قبل 281,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-1,000,000 تومان

مدیران خودرو

Paris

مدیران خودرو

MVM 110 S

1397-12-15

قیمت 100,810,000 تومان

قیمت قبل 52,960,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

47,850,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

MVM 315 هاچ‌بک

1398-04-30

قیمت 132,000,000 تومان

قیمت قبل 134,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 – دنده ای

1398-04-30

قیمت 156,000,000 تومان

قیمت قبل 158,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX

1398-04-30

قیمت 167,000,000 تومان

قیمت قبل 168,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 – اتوماتیک

1398-04-30

قیمت 193,000,000 تومان

قیمت قبل 194,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX

1398-04-30

قیمت 200,000,000 تومان

قیمت قبل 203,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-3,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام وی ام X33

1398-04-30

قیمت 228,000,000 تومان

قیمت قبل 230,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-2,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۵ (دنده‌ای)

1398-04-30

قیمت 191,000,000 تومان

قیمت قبل 192,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۵ (Turbo)

1398-04-30

قیمت 235,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ آپشنال (IL)

1398-04-30

قیمت 273,000,000 تومان

قیمت قبل 277,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۵ آپشنال (IE)

1398-04-30

قیمت 282,000,000 تومان

قیمت قبل 286,000,000 تومان

1398-04-26

اختلاف

-4,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (Excellent)

1398-04-30

قیمت 360,000,000 تومان

قیمت قبل 370,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای

1398-04-13

قیمت 165,000,000 تومان

قیمت قبل 160,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو

1398-04-30

قیمت 222,000,000 تومان

قیمت قبل 240,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-18,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

1398-04-30

قیمت 150,000,000 تومان

قیمت قبل 155,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف

1398-04-13

قیمت 200,000,000 تومان

قیمت قبل 144,000,000 تومان

1398-02-14

اختلاف

56,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل

1398-04-13

قیمت 220,000,000 تومان

قیمت قبل 169,000,000 تومان

1398-02-14

اختلاف

51,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل

1398-04-09

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 210,000,000 تومان

1398-02-14

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

وانت دو کابین آسنا

1398-04-30

قیمت 330,000,000 تومان

قیمت قبل 340,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری آریزو ۶ (Turbo)

1398-04-30

قیمت 375,000,000 تومان

قیمت قبل 380,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (New)

1398-01-24

قیمت 339,890,000 تومان

قیمت قبل 339,790,000 تومان

1398-01-22

اختلاف

100,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

فوتون ساوانا

1398-04-30

قیمت 450,000,000 تومان

قیمت قبل 470,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X5

1398-04-16

قیمت 460,000,000 تومان

قیمت قبل 239,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

221,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

هن تنگ X7

1398-04-30

قیمت 570,000,000 تومان

قیمت قبل 650,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-80,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Exclusive)

1398-04-17

قیمت 310,000,000 تومان

قیمت قبل 350,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Royal)

1398-04-30

قیمت 360,000,000 تومان

قیمت قبل 365,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

کوپا (Flagship)

1398-04-30

قیمت 385,000,000 تومان

قیمت قبل 390,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

چری تیگو ۷ (IE)

1398-04-30

قیمت 390,000,000 تومان

قیمت قبل 404,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-14,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T3 تیپ LU

1398-04-30

قیمت 240,000,000 تومان

قیمت قبل 256,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-16,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T3 تیپ EX

1398-04-30

قیمت 260,000,000 تومان

قیمت قبل 277,000,000 تومان

1398-04-24

اختلاف

-17,000,000 تومان

Paris

مدیران خودرو

بیسو T5

1398-04-11

قیمت 0 تومان

قیمت قبل 0 تومان

1398-04-11

اختلاف

0 تومان

هیوندای

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 450,000,000 تومان

قیمت قبل 460,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای النترا ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 470,000,000 تومان

قیمت قبل 480,000,000 تومان

1398-04-27

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 620,000,000 تومان

قیمت قبل 630,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS

1398-04-30

قیمت 640,000,000 تومان

قیمت قبل 650,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL

1398-04-30

قیمت 560,000,000 تومان

قیمت قبل 570,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS

1398-04-30

قیمت 710,000,000 تومان

قیمت قبل 720,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS

1398-04-30

قیمت 730,000,000 تومان

قیمت قبل 740,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 670,000,000 تومان

قیمت قبل 680,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای توسان ۲۰۱۷ + اتوپارک

1398-04-30

قیمت 680,000,000 تومان

قیمت قبل 690,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

هیوندای

هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار

1398-04-30

قیمت 840,000,000 تومان

قیمت قبل 850,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

کیا موتورز

Paris

کیا موتورز

کیا پیکانتو

1397-12-15

قیمت 413,750,000 تومان

قیمت قبل 229,370,000 تومان

1397-12-13

اختلاف

184,380,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 460,000,000 تومان

قیمت قبل 470,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سراتو ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 490,000,000 تومان

قیمت قبل 500,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اسپورتیج ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 720,000,000 تومان

قیمت قبل 740,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 710,000,000 تومان

قیمت قبل 730,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸

1397-09-03

قیمت 266,583,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

266,583,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 910,000,000 تومان

قیمت قبل 930,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

کیا موتورز

کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸

1398-02-29

قیمت 1,120,000,000 تومان

قیمت قبل 1,116,640,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,360,000 تومان

رنو

Paris

رنو

رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷

1398-04-18

قیمت 305,000,000 تومان

قیمت قبل 315,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 620,000,000 تومان

قیمت قبل 640,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو تلیسمان ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 690,000,000 تومان

قیمت قبل 710,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 740,000,000 تومان

قیمت قبل 760,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو کولئوس ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 790,000,000 تومان

قیمت قبل 800,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

رنو

رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷

1398-03-05

قیمت 370,000,000 تومان

قیمت قبل 371,000,000 تومان

1398-02-18

اختلاف

-1,000,000 تومان

تویوتا

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 730,000,000 تومان

قیمت قبل 750,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 780,000,000 تومان

قیمت قبل 800,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ ادونس

1398-04-12

قیمت 710,000,000 تومان

قیمت قبل 711,000,000 تومان

1398-03-30

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ آیکون

1398-04-12

قیمت 740,000,000 تومان

قیمت قبل 741,000,000 تومان

1398-03-30

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C

1398-04-30

قیمت 490,000,000 تومان

قیمت قبل 510,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳

1398-04-30

قیمت 920,000,000 تومان

قیمت قبل 940,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان)

1398-04-30

قیمت 1,000,000,000 تومان

قیمت قبل 1,040,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم)

1398-04-30

قیمت 1,040,000,000 تومان

قیمت قبل 1,070,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای

1398-04-18

قیمت 760,000,000 تومان

قیمت قبل 761,000,000 تومان

1398-03-29

اختلاف

-1,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک

1398-04-18

قیمت 1,000,000,000 تومان

قیمت قبل 1,030,000,000 تومان

1398-03-21

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

تویوتا

تویوتا CH-R تیپ استایل ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 1,020,000,000 تومان

قیمت قبل 1,050,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-30,000,000 تومان

لکسوس

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید

1398-04-30

قیمت 1,450,000,000 تومان

قیمت قبل 1,600,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-,150,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت

1398-04-30

قیمت 1,500,000,000 تومان

قیمت قبل 1,630,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-,130,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 1,440,000,000 تومان

قیمت قبل 1,590,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-,150,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 1,500,000,000 تومان

قیمت قبل 1,620,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-,120,000,000 تومان

Paris

لکسوس

لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 2,500,000,000 تومان

قیمت قبل 2,250,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

250,000,000 تومان

نیسان

Paris

نیسان

نیسان جوک (اسکای پک)

1398-04-30

قیمت 450,000,000 تومان

قیمت قبل 410,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک (پلاتینیوم)

1398-04-30

قیمت 520,000,000 تومان

قیمت قبل 470,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان جوک (اسپورت)

1398-04-30

قیمت 650,000,000 تومان

قیمت قبل 570,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

80,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 750,000,000 تومان

قیمت قبل 720,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

نیسان

نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 920,000,000 تومان

قیمت قبل 850,000,000 تومان

1398-04-13

اختلاف

70,000,000 تومان

میتسوبیشی

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 270,000,000 تومان

قیمت قبل 230,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 370,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 450,000,000 تومان

قیمت قبل 405,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

45,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اکلیپس کراس

1397-09-03

قیمت 264,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

264,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 520,000,000 تومان

قیمت قبل 620,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-,100,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 570,000,000 تومان

قیمت قبل 670,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-,100,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷

1398-01-26

قیمت 679,790,000 تومان

قیمت قبل 679,380,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

410,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 780,000,000 تومان

قیمت قبل 820,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

میتسوبیشی

میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 810,000,000 تومان

قیمت قبل 860,000,000 تومان

1398-04-12

اختلاف

-50,000,000 تومان

DS

Paris

DS

دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 500,000,000 تومان

قیمت قبل 530,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 720,000,000 تومان

قیمت قبل 740,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 860,000,000 تومان

قیمت قبل 900,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-40,000,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲

1398-02-29

قیمت 2,250,000,000 تومان

قیمت قبل 2,245,950,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,050,000 تومان

Paris

DS

دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳

1398-02-29

قیمت 2,350,000,000 تومان

قیمت قبل 2,349,290,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

710,000 تومان

مرسدس بنز

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA200 فول ۲۰۱۶

1398-04-22

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,798,380,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,620,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۶

1398-04-22

قیمت 1,950,000,000 تومان

قیمت قبل 1,945,900,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,100,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز CLA45 فول ۲۰۱۷

1398-02-29

قیمت 2,150,000,000 تومان

قیمت قبل 2,148,060,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,940,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۶

1398-02-29

قیمت 2,200,000,000 تومان

قیمت قبل 2,196,700,000 تومان

1398-02-11

اختلاف

3,300,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۷

1398-02-29

قیمت 2,300,000,000 تومان

قیمت قبل 2,295,860,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,140,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 مدل ۲۰۱۶

1398-04-18

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 1,995,800,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,200,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-04-22

قیمت 2,000,000,000 تومان

قیمت قبل 2,400,000,000 تومان

1398-02-29

اختلاف

-,400,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶

1398-04-22

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,797,840,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

2,160,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷

1398-02-29

قیمت 2,500,000,000 تومان

قیمت قبل 2,494,000,000 تومان

1398-02-11

اختلاف

6,000,000 تومان

Paris

مرسدس بنز

بنز GLA45 فول ۲۰۱۸

1398-02-29

قیمت 2,600,000,000 تومان

قیمت قبل 2,596,100,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,900,000 تومان

سانگ یانگ

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷

1398-04-30

قیمت 400,000,000 تومان

قیمت قبل 370,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

30,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 440,000,000 تومان

قیمت قبل 400,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

40,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸

1398-04-30

قیمت 600,000,000 تومان

قیمت قبل 580,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

20,000,000 تومان

Paris

سانگ یانگ

رکستون G4 مدل ۲۰۱۸

1398-02-22

قیمت 348,800,000 تومان

قیمت قبل 348,800,000 تومان

1398-01-27

اختلاف

0 تومان

پورشه

Paris

پورشه

پورشه باکستر ۲٫۰

1398-02-29

قیمت 2,500,000,000 تومان

قیمت قبل 2,495,500,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,500,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه باکستر S

1398-02-29

قیمت 2,700,000,000 تومان

قیمت قبل 2,696,760,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,240,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲٫۰

1398-02-29

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,392,800,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

7,200,000 تومان

Paris

پورشه

پورشه ماکان ۲٫۰ توربو

1398-02-29

قیمت 2,800,000,000 تومان

قیمت قبل 2,793,280,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

6,720,000 تومان

بی ام و

Paris

بی ام و

بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶

1398-02-29

قیمت 3,500,000,000 تومان

قیمت قبل 3,492,650,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

7,350,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018

1398-04-12

قیمت 800,000,000 تومان

قیمت قبل 839,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

-39,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018

1398-04-12

قیمت 880,000,000 تومان

قیمت قبل 879,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

1,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و سری ۲ – Active Tourer 2018

1398-04-06

قیمت 920,000,000 تومان

قیمت قبل 554,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

366,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۲۰I

1398-04-22

قیمت 1,400,000,000 تومان

قیمت قبل 1,350,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

50,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۳۳۰I

1398-04-22

قیمت 1,550,000,000 تومان

قیمت قبل 1,545,350,000 تومان

1398-02-11

اختلاف

4,650,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Business Plus

1398-02-18

قیمت 2,080,000,000 تومان

قیمت قبل 1,648,510,000 تومان

1398-01-26

اختلاف

431,490,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive

1398-01-26

قیمت 1,749,470,000 تومان

قیمت قبل 1,750,000,000 تومان

1398-01-25

اختلاف

-,530,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus

1398-02-29

قیمت 2,080,000,000 تومان

قیمت قبل 2,075,630,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

4,370,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Perfection

1398-02-29

قیمت 2,150,000,000 تومان

قیمت قبل 2,149,350,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

650,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY

1398-02-29

قیمت 2,750,000,000 تومان

قیمت قبل 2,746,700,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

3,300,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT

1398-02-29

قیمت 2,890,000,000 تومان

قیمت قبل 2,889,130,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

870,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE

1398-02-29

قیمت 2,930,000,000 تومان

قیمت قبل 2,929,120,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

880,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Unique

1398-02-18

قیمت 3,000,000,000 تومان

قیمت قبل 2,400,000,000 تومان

1398-01-29

اختلاف

600,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Adventure Sport

1398-04-18

قیمت 1,500,000,000 تومان

قیمت قبل 1,349,000,000 تومان

1398-03-04

اختلاف

151,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic

1398-04-18

قیمت 1,800,000,000 تومان

قیمت قبل 1,798,380,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,620,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive

1398-04-22

قیمت 1,950,000,000 تومان

قیمت قبل 1,949,410,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

590,000 تومان

Paris

بی ام و

بی ام و ۲۳۰ کروکی

1398-04-12

قیمت 1,519,000,000 تومان

قیمت قبل 0 تومان

اختلاف

1,519,000,000 تومان

Paris

بی ام و

بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL

1398-02-29

قیمت 3,000,000,000 تومان

قیمت قبل 2,998,200,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,800,000 تومان

Volkswagen

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن گلف GTI

1398-04-22

قیمت 890,000,000 تومان

قیمت قبل 900,000,000 تومان

1398-04-11

اختلاف

-10,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن پاسات

1398-04-30

قیمت 850,000,000 تومان

قیمت قبل 880,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-30,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

فولکس‌واگن تیگوان

1398-04-30

قیمت 940,000,000 تومان

قیمت قبل 960,000,000 تومان

1398-04-25

اختلاف

-20,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کلابمن S

1398-04-30

قیمت 1,200,000,000 تومان

قیمت قبل 1,100,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

100,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کانتریمن S

1398-04-30

قیمت 1,350,000,000 تومان

قیمت قبل 1,200,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

150,000,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر

1397-10-09

قیمت 558,650,000 تومان

قیمت قبل 559,160,000 تومان

1397-10-05

اختلاف

-,510,000 تومان

Paris

Volkswagen

مینی کوپر S

1398-04-22

قیمت 1,150,000,000 تومان

قیمت قبل 1,200,000,000 تومان

1398-03-18

اختلاف

-50,000,000 تومان

ولوو

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Momentum

1398-04-25

قیمت 2,100,000,000 تومان

قیمت قبل 2,105,000,000 تومان

1398-04-16

اختلاف

-5,000,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ R-Design

1398-02-29

قیمت 2,260,000,000 تومان

قیمت قبل 2,258,640,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

1,360,000 تومان

Paris

ولوو

ولوو XC90 تیپ Inscription

1398-02-29

قیمت 2,400,000,000 تومان

قیمت قبل 2,394,240,000 تومان

1398-02-12

اختلاف

5,760,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX5

1398-04-30

قیمت 700,000,000 تومان

قیمت قبل 640,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

60,000,000 تومان

Paris

ولوو

بورگوارد BX7

1398-04-30

قیمت 850,000,000 تومان

قیمت قبل 800,000,000 تومان

1398-04-15

اختلاف

50,000,000 تومان